Condicions d'ús

Aquestes condicions generals d'ús i contractació (en endavant, "les condicions generals") regulen l'accés i l'ús del lloc web titularitat de l’Associació Fremargui així com l’accés i subscripció a la Revista Esperit. El simple accés al lloc web atribueix a qui hi entra la condició d'usuari del lloc (d'ara endavant, "l'usuari") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes condicions generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes condicions generals, l'usuari ha d'abandonar immediatament el lloc web sense fer-lo servir.

Per mitjà de l'acceptació d'aquestes condicions generals l'usuari manifesta:

  1. Que ha llegit, entén i accepta les condicions exposades.

  2. Que, en cas que es disposi a iniciar la seva seva subscripció, té capacitat suficient per fer-ho.

  3. Que és major d’edat.

L'acceptació d'aquestes condicions sense reserves és requisit previ i necessari per a l'eficàcia de la subscripció, que s'entendrà formalitzada en el moment en què s'enviï a través del formulari omplert degudament.

Aquestes condicions es podran modificar en qualsevol moment a instàncies de l’Associació Fremargui i tindran efecte a partir de la seva publicació a www.Esperit.cat.

1.Informació general del web

La Revista Esperit i el seu portal web www.Esperit.cat són de l’Associació Fremargui, amb NIF G67834200, número d’inscripció al registre 70 239 i adreça [email protected].

2. Accés al web

El simple accés al lloc web és gratuït. Ara bé, l’accés als continguts pot requerir la subscripció de pagament.

3. Continguts i serveis enllaçats a través del  web

El web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris que permetin a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet. En aquests casos, el la Revista Esperit només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-ho a la Revista Esperit.

En cap cas l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords entre la Revista Esperit i els responsables o titulars d'aquests, així com tampoc la recomanació o promoció dels llocs enllaçats i/o els seus continguts per part de la Revista Esperit. Tret que s'indiqui expressament el contrari a el web, la Revista Esperit no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin produir a l'usuari o a qualsevol tercer.

4. Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de la Revista Esperit els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal www.Esperit.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web, en el seu context. Per tant, correspon en exclusiva a la Revista Esperit l'exercici dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de la Revista Esperit, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

D'acord amb el previst a l'article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, la Revista Esperit s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de la Revista Esperit en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de la Revista Esperit.

5. Registre d'usuaris

Els usuaris que es registrin a la Revista Esperit han de ser persones físiques majors d'edat.

Els usuaris que vulguin eliminar el compte hauran d'enviar la petició a l'adreça de correu electrònic [email protected], sense perjudici de les gestions oportunes amb els intermediaris de pagaments. L’eliminació del compte no suposa l’eliminació de la subscripció.

6. Subscripcions

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d'edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar.

Quan un subscriptor vulgui suprimir el compte, en primer lloc haurà de sol·licitar la baixa de la subscripció i, posteriorment, es gestionarà la supressió del compte d'usuari. Per donar-se de baixa de la subscripció, caldrà fer les gestions corresponents amb els intermediaris de pagaments i, si fos necessari, haurà de contactar amb [email protected].

6.1. Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta al web en el moment de l'acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu indicat és el preu final, amb impostos indirectes inclosos en cas que siguin aplicables.

El pagament es farà en la modalitat triada per l'usuari segons les opcions que es proposin i, en termes generals, es pagarà a l'inici de la subscripció.

6.2. Renovació tarifes

Les subscripcions es renovaran automàticament pel mateix període contractat. Les renovacions es faran en els termes que constin a l'oferta de subscripció o, si no hi constessin, segons les tarifes i els descomptes que la Revista Esperit apliqui en cada moment.

6.3. Cancel·lació o modificació de la subscripció

La subscripció no tenen permanència, l’usuari pot cancel·lar la subscripció en qualsevol moment. La cancel·lació de la subscripció es tramitarà sense perjudici del cobrament degut pel període en curs de la subscripció.

Per cancel·lar o fer modificacions de la subscripció, es faran les degudes gestions amb l’intermediari de pagaments i, en cas de ser insuficient, es comunicarà per correu electrònic a l'adreça [email protected].

6.4. Condicions d'ús de les subscripcions

a) La subscripció serà efectiva immediatament.

b) La subscripció permet l'accés personal i exclusiu del subscriptor.

c) La Revista Esperit es reserva el dret de cancel·lar la subscripció de qualsevol subscriptor a potestat exclusiva amb efectes a l’inici del següent període de subscripció.

7. Dret de desistiment

L'usuari té dret a desistir del contracte immediatament fet a través del lloc web mitjançant els serveis d’intermediació de pagaments o, en cas de ser insuficient, contactant amb [email protected].

8. Responsabilitat en relació amb els continguts

La Revista Esperit es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com de limitar o impedir l'accés al web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

La Revista Esperit no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del web.

La Revista Esperit no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

9. Dret d'exclusió

La Revista Esperit es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web sense necessitat d'avís previ, amb efectes a l’inici del següent període de subscripció.

10. Generalitats

L’Associació Fremargui perseguirà l'incompliment de les presents condicions i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

La Revista Esperit no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

11. Queixes, reclamacions i sol·licituds d'informació

L'usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d'informació a la Revista Esperit utilitzant per a això qualsevol de les vies següents mitjançant un correu electrònic a [email protected].

12. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o la part que resulti nul·la o ineficaç. Aquestes condicions generals subsistiran en tota la resta i es considerarà la disposició totalment o parcialment no inclosa.

13. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola.

En cas de controvèrsia, l'usuari pot optar per interposar la seva demanda davant els jutjats o tribunals que corresponguin al seu domicili.

14. Miscel·lània

La revista Esperit podrà modificar unilateralment les presents condicions generals, sense perjudici de les obligacions legals relatives a la comunicació dels referits canvis als subscriptors.


Esperit 2023. Tots els drets reservats.